Algemene Voorwaarden 2017-08-09T17:35:54+00:00

Algemene Voorwaarden NMI

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 •  Nederlands Mathematisch Instituut B.V. Hierna te noemen NMI:
 • Het NMI is een Besloten Venootschap en gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 45, 1183 AT Amstelveen, ingeschreven bij de kamer van koophandel Amsterdam onder nummer KVK 68644523 Vestigingsnr. 000037064177
 • De klant: De partij die met het Nederlands Mathematisch Instituut, hierna te noemen NMI, een overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals het cursusgeld, aan het NMI verschuldigd is. Zowel de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Is de klant de natuurlijke persoon die zelf deelneemt aan de les/cursus/training dan is hij tevens deelnemer onder deze voorwaarden.  Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een les, training of cursus deelneemt.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen het NMI en de klant. Waarbij het NMI zich verplicht aan één of meer deelnemers één of meer diensten of producten te leveren tegen betaling door de klant.
 • Product: De elektronische of fysieke producten behorende bij trainingen, die door het NMI aan de klant worden geleverd.
 • Cursusgeld: Het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende cursus of training.
 • In Company: Training of cursus waarbij NMI met de klant de inhoud van de werkzaamheden vaststelt en ontwikkeld.
 • Voorwaarden: Deze inschrijf- en productvoorwaarden van het NMI.

Artikel 2: Voorwaarden van toepassing

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met NMI, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, betreffende deelname aan of opdracht tot het geven van lessen, cursussen, trainingen, workshops, en andere vormen van opleiding of advisering en de ruimste zin van het woord.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door NMI schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Bij aanvraag van offerte, inschrijving bij open inschrijving of aangaan van een overeenkomst worden de algemene voorwaarden van NMI onherroepelijk geaccepteerd door de klant en verklaard deze op de hoogte te zijn van de inhoud en de strekking.

Artikel 3: Offerte

 1. Offertes zijn voor NMI niet bindend en dienen uitsluitend tot het plaatsen van een aanbod.
 2. Een overeenkomst komt tot stand bij schriftelijke bevestiging van het aanbod door zowel NMI als de klant.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen NMI en de klant komt eerst tot stand nadat dit schriftelijk of elektronisch door zowel NMI als de klant is bevestigd.
 2. Indien de klant na het sluiten van de overeenkomst een wijziging verlangt, niet zijnde een (gedeeltelijke) annulering zal dit door NMI naar redelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen komen uitsluitend schriftelijk tot stand waarop artikel 4 van toepassing is.

Artikel 5: Annulering van de Overeenkomst

 1. De opdrachtgever voor een les, training of cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor, een les, training of cursus te annuleren.
 2. Niet-deelnemen aan een activiteit op de ingeschreven datum wordt als een annulering beschouwd ook als op een later tijdstip aan dezelfde activiteit wordt deelgenomen.
 3. Annulering is niet mogelijk op basis van het achteraf niet akkoord gaan van klant met overeengekomen prijs of betalingswijze.

Artikel 6: Ontbinding overeenkomst

 1. In geval het aantal deelnemers voor Open Inschrijvingen onder het door NMI gestelde minimum ligt, is NMI gerechtigd het programma af te gelasten en de overeenkomst te ontbinden zover de cliënt niet wenst deel te nemen op een door NMI aangeboden alternatieve datum. NMI is niet gehouden tot enige schadevergoeding, hoe dan ook genaamd.
 2. Artikel 6.1 is uitsluitend van toepassing indien cliënt de datum van de deelname nog niet heeft verschoven.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn en is NMI gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat NMI tot enige schadevergoeding is gehouden. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval NMI omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen en is NMI gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat NMI tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 7: Prijzen

 1. De dienstverlening van NMI vallen in het kader van het wettelijk erkende onderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.
 2. NMI behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door het NMI worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.
 3. Indien zich, na totstandkoming van de overeenkomst tussen NMI en klant omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen, 3 is NMI gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door cliënt. Indexatie kan slechts plaatsvinden nadat drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst.
 4. Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum verricht te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zoals bij een overeenkomst tot automatische incasso . Bij niet tijdige betaling is een wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
 5. Schuldvergelijk is zijdens de cliënt nimmer toegestaan.
 6. Alle kosten gemaakt door NMI met betrekking tot de invordering van het door de cliënt verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de cliënt. Deze kosten zullen minimaal 10% van de factuurwaarde bedragen.
 7. De door Cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht aanwijzingen van cliënt bij betaling.

Artikel 8: Inschrijfvoorwaarden lessen, cursussen en trainingen

 1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving bij het NMI en de aanvaarding daarvan door het NMI. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving bij het NMI.
 2. NMI is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant op te schorten, zolang de klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 3. De diensten van het NMI dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel, en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden lessen cursussen en trainingen per factuur

 1. Zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst tussen het NMI en de klant, zal het NMI een factuur sturen. De factuur zal het NMI middels automatische incasso op aangeven van de klant in 1 of 3 termijnen worden geïncasseerd. Indien er een storno optreedt en het NMI het verschuldigde bedrag niet kan incasseren ontvangt de klant een betalingsherinnering. De klant is zelf verplicht er zorg voor te dragen dat het verschuldigde termijnbedrag binnen 7 dagen op de NMI bankrekening is bijgeschreven. Indien na de herinnering wederom niet tijdig wordt betaald, zal het NMI een tweede herinnering sturen. Niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Een boete van € 15,00 is dan verschuldigd. Wordt wederom niet betaald, dan zal het NMI een schriftelijke aanmaning aan de klant versturen. Dit kost wederom € 15,00 aan administratiekosten. Wordt na deze aanmaning niet binnen de gestelde termijn betaald, dan zal NMI de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden lessen cursussen en trainingen algemeen

 1. In geval van niet of niet-tijdige betaling is het NMI gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de 4 diensten te staken. Bij geen tijdige ontvangst van de betaling wordt geen toegang verleend tot de cursus of training.
 2. Deelnemers worden geplaatst in volgorde van inschrijving en na ontvangst van ten minste de eerste termijnbetaling van het verschuldigde cursusgeld.

Artikel 11: Annulering les, cursus, training door de klant

 1. Tot twee weken vóór aanvang van de cursus of training kan de klant de inschrijving schriftelijk of per e-mail annuleren. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan met inhouding van € 30,- aan administratiekosten aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekening. Restitutie vindt in beginsel plaats binnen 4 weken na ontvangst door het NMI van deze gegevens.
 2. Bij annulering door de klant binnen twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus is de deelnemer 1/3 van het cursusgeld aan het NMI verschuldigd. Het eventueel overige betaalde cursusgeld wordt aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekeningnummer. Restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van deze gegevens.
 3. Als de klant op of na aanvang van de cursus of training deze voortijdig afbreekt is hij/zij het volledige cursusgeld verschuldigd.
 4. De klant dient het annuleringsverzoek voorzien van alle relevante persoons- en cursus- of examengegevens te richten aan de administratie van het NMI.
 5. De ontvangstdatum van het NMI geldt als de datum van het verzoek. De klant ontvangt van het NMI een ontvangstbevestiging.
 6. U heeft bij aankoop via onze website 14 werkdagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursus nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.

Artikel 12: Annulering lessen, cursus, training door het NMI

 1. Het NMI behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus af te gelasten dan wel cursisten samen te voegen. Het NMI zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen en hen een alternatief aanbod doen. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt het betaalde cursusgeld volledig aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekening. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst door het NMI van deze gegevens.
 2. NMI behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht cursussen en/of trainingen te annuleren, wijzigen, verplaatsen, dan wel te onderbreken totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NMI onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van NMI kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien dan wel voorzienbaar was.
 3. Indien NMI door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft NMI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht toestand, dan wel de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien NMI de uitvoering van de overeenkomst opschort en de overmacht 5 toestand twee maanden heeft geduurd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. NMI is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
 5. Bij annulering op grond van dit artikel is NMI nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voorvloeiende schade.

Artikel 13: Inhoud cursus of training

 1. De organisatie en uitvoering van lessen, trainingen en cursussen, waaronder begrepen het opstellen van het cursusmateriaal, geschieden naar beste vermogen van NMI.
 2. Het programma van een cursus of training staan deels beschreven op de website van het NMI. Uiteraard ontwikkeld het NMI juist ook trainingen en cursussen op maat, de inhoud van de op maat ontwikkelde trainingen en cursussen zijn dan beschreven in een aparte en specifieke overeenkomst met de klant. Het NMI behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het cursus- of trainingsprogramma aan te brengen. Het NMI zal de klant in geval van substantiële wijzigingen tijdig op de hoogte stellen en hierover in overleg treden.
 3. NMI is gerechtigd maar niet verplicht om het kennisniveau van de klant te toetsen om na te gaan of dit aansluit bij de cursus of training. Als NMI constateert dat de voorkennis van de klant onvoldoende is heeft het NMI het recht om de klant niet toe te laten.
 4. Het NMI is nimmer verantwoordelijk voor inschrijvingen voor cursussen of trainingen op een te hoog of een te laag niveau. NMI kan de klant uiteraard, indien er voldoende plaats is, op diens verzoek verplaatsen naar een andere cursus.
 5. Verplaatsing is alleen mogelijk bij een onjuist schriftelijk advies van het NMI. Als er geen plaats is in een andere cursus of training wordt de inschrijving ongedaan gemaakt en het betaalde cursusgeld met inhouding van €30,- administratiekosten aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekeningnummer. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van deze gegevens.

Artikel 14: Aansprakelijkheid het NMI

 1. De totale aansprakelijkheid van NMI wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering een training of cursus is beperkt tot vergoeding van directe schade per gebeurtenis tot maximaal de hoogte van de door de klant betaalde vergoeding aan NMI en de direct daarmee verbonden kosten. De vergoeding van deze laatste kosten, zoals reiskosten, is op een maximum gesteld van € 150,-. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
 2. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan: A. De redelijke kosten die de klant heeft gemaakt om de prestatie van het NMI aan de overeenkomst te laten beantwoorden. B. De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel. 6 C. Aansprakelijkheid van NMI voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan hierboven omschreven in lid 2 is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het NMI of door haar ingeschakelde derden.
 3. Deelname aan lessen, trainingen en cursussen zijn geheel voor eigen risico van de klant en NMI aanvaart derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de klant alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.
 4. Het handelen door klant naar aanleiding van de lessen, trainingen en cursussen alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de klant. NMI is jegens de klant, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de klant voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van de lessen, trainingen en cursussen.
 5. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van NMI berust op de cliënt, welke door deze wordt aanvaard. Aanvullende voorwaarden m.b.t. In-company opdrachten, lessen, trainingen, cursussen.

Artikel 15: Betalingsvoorwaarden

 1. De In Company trainingen kunnen tegen een vaste prijs dan wel vaste prijs per eenheid gefactureerd worden, waarbij in het laatste geval de daadwerkelijk gebruikte eenheden worden gefactureerd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de training zonder enige korting of verrekening, op een door het NMI aangewezen bank- of girorekening.
 3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de wederpartij in verzuim, in gebrekestelling is daartoe niet vereist. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf factuurdatum.
 4. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door het NMI te maken, komen steeds voor rekening van wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra het NMI als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft.

Artikel 16: Annulering door de opdrachtgever bij in-company training

 1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een in-company training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de training, de training tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 2. Geheel of gedeeltelijke annulering van een In Company overeenkomst waarbij een vaste prijs is overeengekomen is mogelijk waarbij in geval van annulering tot 6 weken voor de uitvoeringsdatum 7 € 90.- administratiekosten in rekening wordt gebracht. Bij annulering binnen 3 tot 6 weken van de uitvoeringsdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs gedeclareerd. Bij annulering binnen drie weken van de uitvoerdatum wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht. Bij gedeeltelijke annulering worden de kosten naar rato in rekening gesteld.
 3. Geheel of gedeeltelijke annulering van een In Company overeenkomst waarbij een variabele prijs is overeengekomen is mogelijk waarbij in geval van annulering tot 6 weken voor de uitvoeringsdatum de gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen in rekening worden gebracht. Van de niet geleverde uren wordt 50% in rekening gesteld. Bij gedeeltelijke annulering worden de kosten naar rato in rekening gesteld.
 4. In het geval van afmelding van een enkel persoon mag in overleg met het NMI deze cursusplek door een vervanger worden ingenomen. In dat geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of hieraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 17: Annulering c.q. wijzigingen door het NMI

 1. Het NMI heeft het recht in geval van overmacht een opdracht te annuleren. Uiteraard zal in goed overleg met de opdrachtgever worden gezocht naar de mogelijkheden de overeenkomst op een ander moment in te plannen. Indien dit niet mogelijk blijkt heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan het NMI betaalde bedrag.
 2. Het NMI is binnen een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training in overleg met de opdrachtgever te wijzigen. Indien het NMI tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan het NMI besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
 3. Het NMI heeft het recht, indien een ingeplande docent/trainer verhinderd is, om een vervangende docent/trainer in te zetten.

Artikel 18: Overig

 1. Naar aanleiding van de presentielijst wordt -indien van toepassing en desgewensteen deelnamecertificaat toegezonden.
 2. Cursusmateriaal valt onder het auteursrecht van het NMI, dit mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het NMI niet worden gekopieerd en of gebruikt voor eigen doeleinden.
 3. Reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfskosten in verband met deelname aan de incompany training zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 19: Intellectueel eigendom

 1. Voor alle bovenstaande artikelen in deze algemene voorwaarden geldt dat het intellectuele eigendom (copyright) berust bij NMI tenzij hierover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het intellectuele recht geldt op werken of andere ook binnen het kader van de samenwerking door het NMI ter beschikking gestelde programmatuur, methodieken, 8 lesmaterialen, tekeningen, modellen, software, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes of andere producten of diensten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

Artikel 20: Klachten en klachtenprocedure

 1. Ons motto is altijd de klant is koning! Mocht u toch klachten hebben aarzelt u dan niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij streven er uiteraard naar om deze te voorkomen en ervan te leren. Samen met u zullen we binnen redelijke en billijke grenzen uw klacht proberen op te lossen. Spreekt u ons hierop liefst persoonlijk aan of bel ons erover op. Uiteraard kunt u ons hierover ook schriftelijk of digitaal op de hoogte stellen. Wij zullen dan telefonisch en per email contact met u opnemen. Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden dan zullen wij u vragen om uw klacht, mocht u dit nog niet hebben gedaan, schriftelijk dan wel digitaal aan ons toe te sturen.
 2. Na ontvangst van de klacht stuurt het NMI de klant een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door NMI wordt vermeld. Doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst. Mocht hiervoor een langere termijn nodig zijn dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt een indicatie gegeven voor de verwachte afhandeling van de klacht.
 3. De klacht zal door het NMI altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Klachten en de wijze van afhandeling zal door het NMI worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaar worden bewaard.
 5. Indien NMI van oordeel is dat een klacht gegrond voorkomt zal NMI slechts verplicht zijn een, in onderling overleg te bepalen korting te verlenen, hetzij tot vervangende levering over te gaan.
 6. Is de klant het hiermee niet eens dan bestaat de mogelijkheid voor de klant om zich tot de NMI klachtenfunctionaris Mevr. mr. Urcy Wienen-Miranda te wenden, om in onderling overleg tot een door de klant gewenste oplossing te komen.
 7. Mocht artikel 20.6 niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan er in onderling overleg tussen klant en NMI worden besloten zich tot een onafhankelijke derde te wenden, zijnde een erkende mediator om de klacht te beoordelen en tot een oplossing te komen.
 8. Slechts in laatste instantie zal de rechtbank Amsterdam de zaak krijgen voorgelegd. Welk oordeel bindend is voor NMI, eventuele consequenties worden door het NMI uiterlijk binnen vier weken afgehandeld.

Artikel 21: Vertrouwelijkheid

 1. Persoonsgegevens en andere bij het NMI bekende gegevens van de klant en/of de cursist worden door het NMI strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van cursus– en administratieve doeleinden

Artikel 22: Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst en deze voorwaarden, alsmede alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de 9 wederpartij en NMI die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.